กล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคป

 

 Polarization Microscope

Polarized  Microscope หรือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพราไรซ์ เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมอง Material ประเภท Biological ต่างๆเช่น กล้ามเนื้อ และประเภทของสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ เพื่อดูลักษณะการจัดเรียงตัวของเซล์ว่ามีทิศทางไปในทางใด เพื่อนำไปวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างของวัตถุนั้นๆ ซึ่งจะใช้หลักการ Polarize ของแสง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,134