กล้องส่องทางโลหะวิทยา

 

Metallurgical Microscope

Metallurgical Microscope คือ กล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะวิทยา ใช้ส่องดูพื้นผิวของโลหะ วิเคราะห์ชนิดของโลหะ หรือศึกษาและวิเคราะห์วัตถุอื่นๆ ได้ด้วย โดยจะใช้ดูโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อนำไปวิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของเฟสต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ Metallurgical นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ หรือวัสดุโลหะอื่นๆ รวมไปถึงด้านโลหะวิทยา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,134