กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอ

Stereo Microscope

Stereo Microscope คือ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบของเลนส์ ที่ทำให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอชนิดนี้ นิมยมใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ จึงจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนี้ช่วยขยาย กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หลากหลายชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,649