กล้องจุลทรรศน์

 

 MICROSCOPE

Microscope หรือกล้องจุลทรรศน์ คือ เครื่องมือที่ใช้ขยายภาพของสิ่ง (Object) ที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้ กล้องจุลทรรศน์แบ่งเป็น Simple (One Lens) เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดง่ายทีี่สุด ใช้เลนส์ 1 ชิ้น คือแว่นขยาย (Magnifying Lens) และ Compound (Multiple Lens) ใช้เลนส์หลายชิ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ขยายวัตถุ หรือเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็ก เพื่อศึกษาโครงสร้างภายใน หรือขยายสิ่งที่เล็กให้ละเอียดยิ่งขึ้นชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,134